มาตราตัวสะกด

มาตราตัวสะกด เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการอ่าน การเขียน และการสะกดคำ

มาตราตัวสะกดหมายถึง พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ หรือ เป็นพยัญชนะที่ใช้บังคับเสียงท้ายคำและมีเสียงประสมเข้ากับสระ
มาตราตัวสะกดมีอยู่ ๘ แม่ ได้แก่ แม่กง แม่กน แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ แม่เกย และแม่เกอว
๑.มาตราแม่ กก
แม่กก คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "ก" เป็นตัวสะกด เช่น
กระจก อ่านว่า กระ - จก พรรค อ่านว่า พัก
มัฆวาน อ่านว่า มัก - คะ - วาน สุนัข อ่านว่า สุ - นัก

๒.มาตราแม่ กน
แม่กน คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "น" เป็นตัวสะกด เช่น
บานชื่น อ่านว่า บาน - ชื่น บริเวณ อ่านว่า บอ - ริ - เวน
ปัญญา อ่านว่า ปัน - ยา จราจร อ่านว่า จะ - รา - จอน
เทศบาล อ่านว่า เทด - สะ - บาน พระกาฬ อ่านว่า พระ - กาน


๓.มาตราแม่ กบ
แม่กบ คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "บ" เป็นตัวสะกด เช่น
ธูป อ่านว่า ทูบ ภาพ อ่านว่า พาบ
กราฟ อ่านว่า กร๊าบ มณฑป อ่านว่า มน - ดบ
ลาบ อ่านว่า ลาบ อาภัพ อ่านว่า อา – พับ


๔.มาตราแม่ กด
แม่กด คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "ด" เป็นตัวสะกด เช่น
เสร็จ อ่านว่า เส็ด สมเพช อ่านว่า สม - เพด
ก๊าซ อ่านว่า ก๊าด จราจร อ่านว่า จะ - รา - จอน
ประเสริฐ อ่านว่า ประ - เสิด ทายาท อ่านว่า ทา - ยาดเสียงพยัญชนะท้าย (หรือตัวสะกด) มี ๙ มาตรา ได้แก่
๑. แม่ ก กา คือ คำทุกคำที่ไม่มีตัวสะกด อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวสะกดแม่ ก กา เช่น

สระ - ะ กะ จะ วะ คะ
สระ -า กา จา วา คา
สระ -ิ กิ จิ วิ คิ
สระ -ี ปี จี ยี มี
สระ เ-อ เกอ เขอ เมอ เชอ
สระ เ-ือ เชือ เบือ เพื่อ เดือ
สระ โ- โข โด โห โก
สระ -อ ขอ มอ ยอ พอ
สระ -ู ชู รู หู ดู
สระ -ุ จุ พุ ลุ คุ

๒. แม่ กก (- k) / ก / คือ คำที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงเหมือน ก สะกด

๓. แม่ กด (- t) / ด / คือคำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด
ได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ ช ฌ ซ ฎ ฏ ฑ ฒ ฐ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส
อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวสะกดแม่ กด

๔. แม่ กบ (- p) / บ / ได้แก่ บ ป พ ภ ฟ
๕. แม่ กน (- n) / น / ได้แก่ น ณ ญ ร ล ฬ เช่น

สระ - ะ กัน จัน วัน คัน
สระ -า กาน จาน วาน คาน
สระ -ิ กิน จิน วิน คิน
สระ -ี ปีน จีน ยีน มีน
สระ เ-อ เกิน เขิน เมิน เชิญ
สระ เ-ือ เชือน เบือน เพื่อน เดือน
สระ โ- โขน โดน โหน โกน
สระ -อ ขอ มอ ยอ พอ

สระ -ู ชู รู หู ดู
สระ -ุ จุ พุ ลุ คุ
๖. แม่ กง (- n) / ง / ได้แก่ ง เช่น

สระ - ะ กัง ขัง ชัง พัง
สระ -า กาง ขาง วาง นาง
สระ -ิ ชิง ขิง ผิง พิง
สระ เ-ะ เต็ง เอ็ง เซ็ง เล็ง
สระ เ-อ เกิง เชิง เพิง เริง
สระ โ- โกง โตง โยง โรง
สระ เ- เกง เอง เนง เวง
สระ -อ กอง ของ จอง พอง
สระ -ุ ฉุน ชุน ดุน หุน
๗. แม่ กม (- m) / ม / ได้แก่ ม เช่น

สระ - ะ กัม ฮัม นัม สัม
สระ -า สาม ขาม ยาม นาม
สระ -ิ ชิม ขิม ติม พิม
สระ เ-ะ เต็ม เอ็ม เค็ม เล็ม
สระ เ-อ เริม เจิม เหิม เริม
สระ โ- โดม โสม โยม โรม
สระ เ- เกม เอม เนม เจม
สระ -อ กอม ขอม จอม พอม
สระ -ุ สุม ชุม ดุม รุม
๘. แม่ เกย (- j) / ย / ได้แก่ ย
๙. แม่ เกอว (- w) / ว / ได้แก่ ว
แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
- มาตราตัวสะกดตรงรูป ๔ มาตรา ได้แก่ ๑. แม่ กก ,๒. แม่ กด ,๓. แม่ กบ , ๔. แม่ กน
- มาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป ๔ มาตรา ได้แก่ ๑. แม่ กง ๒. แม่กม ,๓. แม่ เกย ,๔. แม่ เกอว
สรุป เสียงพยัญชนะมี ๔๔ รูป ๒๑ เสียง

1 ความคิดเห็น: